Terms of Service Relieved App

Gebruiksvoorwaarden Opgelucht App

Aan het gebruik van deze App zijn deze Gebruiksvoorwaarden verbonden. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Ons schriftelijk zijn aavaard. 

 1. EBRUIK VAN DE DIENST
  1. Om de App te kunnen gebruiken, moet je je eerst aanmelden. Nadat je aanmelding is afgerond, kan je direct gebruikmaken van onze Dienst. 
  2. Je gaat door middel van aanmelding en het gebruik van Onze App akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Daarbij maak je jouw toestemming aan ons kenbaar door het aankruisvak, aan de hand waarvan wij jouw toestemming vragen om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, aan te vinken. 
  3. Als je een bericht wilt versturen, meld je je daarvoor aan door eenmalig een pseudoniem of bijnaam (of indien gewenst een naam) in te voeren. Ook kan je jouw geslacht en leeftijd invullen, dit is niet verplicht. 
  4. Je dient de toegang tot het gebruik van de App af te schermen voor onbevoegden. Wij mogen ervan uitgaan dat elke handeling vanaf jouw account na aanmelding met jouw pseudoniem, onder jouw leiding en toezicht gebeurt. Je bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen in de app. 
  5. Met de App worden persoonsgegevens van jou verwerkt. Je geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van onze Dienst. Voor meer informatie kan je onze privacyverklaring raadplegen. 
  6. Wij verstrekken jou als gebruiker van onze App hierbij een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor bepaalde tijd, gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen Ons en de organisatie waaraan jij bent verbonden, om de App te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. 
 2. GEBRUIKSREGELS
  1. Het is verboden de App en de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
  2. Daarnaast is het uitdrukkelijk verboden om, maar niet beperkt tot, bij het gebruik van de App:
   1. onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
   2. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze informatie op zich legaal is);
   3. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten en intellectuele eigendom, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
   4. en de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.
  3. Indien Wij constateren dat je de bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of als Wij hierover een klacht ontvangen, mogen Wij ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Wij zullen hiervoor alle maatregelen nemen die Wij redelijkerwijs nodig achten om de overtreding te beëindigen. 
  4. Als Wij vinden dat er hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Ons of derden en/of de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mails of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, dan zijn Wij gerechtigd alle maatregelen te nemen die Wij redelijkerwijs nodig achten om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 
  5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. 
  6. Wij kunnen de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op jou verhalen. Je vrijwaart Ons van alle claims van derden in verband met de door jou geplaatste of verzonden informatie. 
 3. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD
  1. Wij spannen Ons in om de App beschikbaar te laten zijn, maar Wij garanderen geen ononderbroken beschikbaarheid. 
  2. Wij onderhouden de App actief. Dit betekent dat onderhoud op elk moment kan plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Zo mogelijk zullen Wij het onderhoud vooraf aankondigen. 
  3. Van tijd tot tijd mogen Wij de functionaliteiten van de App aanpassen. Jouw feedback en suggesties zijn altijd welkom, maar uiteindelijk besluiten Wij zelf welke aanpassingen Wij wel of niet doorvoeren. 
 4. INTELLECTUELE EIGENDOM 
  1. De App en de bijbehorende Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen in de App en op onze Website behoren tot Ons of Onze toeleveranciers intellectuele eigendom. 
  2. Het intellectuele eigendom mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of worden gebruikt zonder dat jij hiervoor apart schriftelijke toestemming van Ons hebt ontvangen, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. 
  3. Alle informatie die jij publiceert of opslaat via de App is en blijft jouw eigendom. Wij hebben enkel een beperkt gebruiksrecht op deze informatie en gebruiken de door jou verstrekte informatie alleen om onze dienstverlening mogelijk te maken. 
  4. Je kan dit gebruiksrecht intrekken door de App of de betreffende informatie te verwijderen. 
  5. Indien jij informatie naar Ons stuurt, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geef jij Ons een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht om deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die jij nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. 
  6. Wij nemen enkel kennis van gegevens die je opslaat en/of verspreidt via de App indien jij hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is voor een goede dienst- en hulpverlening of als Wij daartoe verplicht zijn krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. Wij spannen Ons in om de kennisname van jouw gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dat binnen onze macht ligt. 
 5. AANSPRAKELIJKHEID
  1. De inhoud van de App is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen alleen niet garanderen dat de op de App verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten. 
  2. Behoudens het geval van opzet of grove nalatigheid accepteren Wij geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst. 
  3. Wij zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Ons meldt.
  5. In geval van overmacht zijn Wij nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij jou ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
 6. WIJZIGINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN 
  1. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen Wij jaarlijks wijzigen. Een voorstel tot wijziging van de Gebruiksvoorwaarden wordt schriftelijk aan jou kenbaar gemaakt. 
  2. Wijzigingen of aanvullingen kondigen Wij ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding aan, zodat je daar tijdig kennis van kan nemen. 
  3. Indien je een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan je de App verwijderen. 
 7. OVERIGE BEPALINGEN 
  1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de App is Nederlands recht van toepassing. 
  2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de App worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Wij gevestigd zijn.
  3. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
  4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Ons wordt geacht juist te zijn, tenzij je tegenbewijs levert dienaangaande.
  5. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een andere taal. In geval van een interpretatie of tekstueel verschil als gevolg van deze vertaling prevaleert de Nederlandstalige versie. 
  6. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  7. Wij zijn gerechtigd rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die de App of de betreffende bedrijfsactiviteit van Ons overneemt.