Privacyverklaring Opgelucht app

PRIVACYVERKLARING OPGELUCHT  APP

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 september 2023

Wij, van Opgelucht, onderdeel van Cinnux BV, (hierna: Opgelucht) verwerken persoonsgegevens. Dit zijn privacygevoelige gegevens die aan jou, als persoon, gekoppeld kunnen worden. Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de eisen van de privacywetgeving en de cookiewetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. 

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij via de app allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens 

Welke persoonsgegevens

Om jou van dienst te kunnen zijn hebben wij een aantal gegevens van jou nodig. Hieronder beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. 

 • Registratie

Om gebruik te kunnen maken van de app log je in met een QR-code of inlogcode. Hiermee weten we bij welke organisatie of welk organisatieonderdeel de geïnstalleerde app hoort, maar kunnen we je niet als persoon herleiden. Alle gebruikers van een organisatieonderdeel gebruiken namelijk dezelfde code. We gebruiken deze code om over het gebruik van de app te rapporteren, maar alleen als er 5 of meer gebruikers per code zijn.

 • Chatgesprekken en meldingen

Onze app maakt het mogelijk om chatgesprekken met vertrouwenspersonen te voeren. Wij begrijpen dat je hierbij soms gevoelige informatie kan en/of wilt delen. De inhoud van deze chatberichten is onderdeel van onze gegevensverwerking. Deze chatberichten zijn nooit inzichtelijk voor iemand anders. Alleen jouw vertrouwenspersonen hebben toegang en kunnen jouw berichten lezen. Wij zullen de inhoud van deze berichten ook niet delen met jouw werkgever. 

Bij het versturen van een bericht via de app vragen wij jou eenmalig om een gebruikersnaam aan te maken. Hiervoor kan je bijvoorbeeld een bijnaam of pseudoniem gebruiken of je naam opgeven. Door de gebruikersnaam heeft de vertrouwenspersoon een indruk wie het gesprek heeft gestart en kan de de vertrouwenspersoon de verschillende gesprekken makkelijker uit elkaar houden. Verder kan je laten weten in welke leeftijdscategorie je valt en wat je geslacht is, maar dit is niet verplicht. Voor de registratie verwerken wij dus de volgende gegevens van jou:

 • gebruikersnaam, 
 • geslacht,
 • leeftijdscategorie.
 • Informatie over het gebruik

Hiernaast verzamelen wij ook persoonsgegevens terwijl jij de app en/of onze dienst gebruikt. Op het moment dat jij de app op je telefoon of een ander apparaat installeert hechten wij een unieke apparaatcode (ook wel een UUID) aan jou als gebruiker. Deze apparaatcode is per installatie uniek en kunnen wij alleen linken aan de informatie die jij in de app opgeeft, zoals je gebruikersnaam, leeftijd en gender. Alle apparaatcodes maken deel uit van een groep, bijvoorbeeld jouw afdeling of bedrijf. Per groep houden wij statistische gegevens bij over het gebruik. Op deze manier kunnen wij alleen per groep zien welke onderdelen van onze  onze app worden gebruikt, welke onderwerpen per groep worden aangeklikt en bijvoorbeeld welke artikelen er per groep worden gelezen. Wij hechten deze gegevens dus nooit aan jou als gebruiker, en ook niet aan de UUID. Daarnaast registreren we een sessiecode en UUID  als je een chatbericht stuurt of als je het feedback formulier invult. Ook deze codes kunnen wij niet direct tot jou herleiden. 

 • Automatisch verzamelde informatie

Naast de bovenstaande persoonsgegevens verzamelen wij ook gegevens die automatisch worden opgeslagen, namelijk: apparaattype, schermgrootte en app-versie en foutmeldingen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de bovenstaande persoonsgegevens om jou te kunnen ondersteunen bij situaties met ongewenst gedrag in de organisatie waarvoor de app is aangeboden. Jouw persoonsgegevens verzamelen we op basis van vier doeleinden. Allereerst is het mogelijk dat jij ons jouw uitdrukkelijke toestemming geeft om de gegevens te verwerken. Ten tweede kunnen wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met jou aangaan. Ten derde zijn wij in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om persoonsgegevens van jou te verwerken. 

Ten slotte kunnen wij jouw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden. In dat geval treffen wij extra maatregelen om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In het geval van statistische doeleinden is het namelijk niet relevant om te weten om wie het gaat. Wij zorgen er daarom voor dat de persoonsgegevens worden gepseudonimiseerd of, indien mogelijk, geanonimiseerd. 

Gebaseerd op jouw uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken kunnen wij deze gegevens ook gebruiken om met jou te communiceren over het gebruik van onze app/software en/of dienst, om jou op de hoogte te stellen van updates en om te kunnen reageren op verzoeken van jou als gebruiker. 

Indien jij ons toestemming geeft voor een verwerking, kan je op elk moment deze toestemming weer intrekken. Als je de app op je apparaat installeert kan je deze op elk moment verwijderen en bewaren wij alleen die gegevens die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

Het delen van persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke zorgen wij ervoor dat jouw persoonsgegevens alleen onder onze voorwaarden worden verwerkt. Dit betekent dat derden jouw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en plichten. 

Wij bieden een app aan om je te ondersteunen bij situaties met ongewenst gedrag in de organisatie waarvoor de app is aangeboden. In de Opgelucht app bieden wij onder meer een informatie-onderdeel en een chatoplossing aan. Wij onderhouden deze app en bieden op verschillende wijzen technische diensten aan voor het gebruik van de app. Bijvoorbeeld een beheersomgeving voor de artikelen die in de app worden getoond. Dit doen wij dus als IT-dienstverlener/ app-leverancier in opdracht van een bedrijf/organisatie. Wij zijn als Opgelucht niet (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens die onze afnemers verwerken. Daarom maken wij goede en passende afspraken met de verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkersovereenkomst. Hierin leggen wij vast welke gegevens wij in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerken en op welke wijze wij deze gegevensverwerking zal beschermen. 

Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming hebben wij hulp van derden nodig. Het gaat om serviceproviders die ons helpen bij de bedrijfsuitvoering. Wij gebruiken diensten van derden voor het onderhouden en beheren van deze app, voor de hosting, voor de mailcommunicatie en om het technisch mogelijk te maken de gegevens te verzamelen. 

Wij geven jouw persoonsgegevens ook door als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is voor het behoud van deze app/software en/of dienst. Te denken valt aan gevallen waarbij wij een vermoeden hebben van schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden of andere illegale activiteiten. Doorgifte van jouw persoonsgegevens vindt eveneens plaats wanneer dit vereist is op grond van een wettelijke plicht. Een voorbeeld hiervan is dat wij bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Ook kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens moeten doorgeven in verband met bijvoorbeeld een fusie, faillissement of een reorganisatie bij Opgelucht. Als dit het geval is, worden jouw persoonsgegevens enkel doorgegeven aan derden onder voorbehoud van deze privacyverklaring. 

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang jij daar toestemming voor geeft. Sommige informatie moeten wij langer bewaren vanwege een wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld de bewaartermijnen uit belastingwetten of de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De inhoud van de chatgesprekken en gebruikersnamen bewaren we maximaal 31 dagen. Na 31 dagen worden deze gegevens automatisch van onze servers verwijderd. 

Je kan op elk moment de app van je apparaat verwijderen. Vanaf dat moment verzamelen wij geen nieuwe informatie meer en trek jij jouw uitdrukkelijke toestemming in voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op dat moment niet langer. 

Bepaalde informatie kan voor ons van groot belang zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld door middel van jouw persoonsgegevens onze bedrijfsvoering verbeteren. Indien wij de gegevens van grote waarde vinden, kunnen wij deze gegevens permanent bewaren. Wij anonimiseren dan al jouw persoonsgegevens, zodat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar jou als persoon. 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens. Vertrouwenspersonen loggen bijvoorbeeld altijd in met een extra authenticatie methode. Zo weten we zeker om welke vertrouwenspersoon het gaat. Verder treffen wij extra beveiligingsmaatregelen om jouw gevoelige gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij slaan deze gevoelige gegevens versleuteld en afzonderlijk op en gebruiken beveiligde verbindingen om deze te versturen. Om te voorkomen dat de inhoud van een bericht via je Google of Apple account gaat, en om het meelezen door bijvoorbeeld gezinsleden te voorkomen bevatten Notificaties over nieuwe berichten  nooit de inhoud van het bericht zelf.

De inhoud van chatberichten en bijbehorende gebruikersnaam is zo versleuteld dat alleen de vertrouwenspersonen deze kan lezen. Berichten met feedback op de app die via het daarvoor bedoelde formulier worden verstuurd zijn voor ons als Opgelucht  (ontwikkelaar van de app) leesbaar.

Daarnaast is de toegang tot de gegevens afgeschermd en controleren wij regelmatig onze veiligheidsmaatregelen. Voor onze diensten maken wij alleen gebruik van diensten van onafhankelijke en gecertificeerde hosting- aanbieders in Nederland en Duitsland.

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website of onze app zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen,
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben,
 • het laten corrigeren van fouten,
 • het laten verwijderen van persoonsgegevens,
 • intrekken van toestemming, en
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Wanneer je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. 

Contactgegevens

Cinnux B.V.

Boterdiep 69-1 

19712 LK Groningen

info@opgelucht.app

KVK 75979683